BIZTAX

Bericht dd. 01/08/2017:

Waarde Confraters,
Het is weer deze tijd van het jaar ….
Ik breng u in herinnering dat u, via Biztax, de vennootschapsaangifte dient in te dienen voor uw faillissementen. De uiterste termijn dit jaar is 27.09.2017.
U zult vaststellen dat, behoudens vergissing mijnerzijds, er geen wijzigingen zijn aangebracht aan Biztax in vergelijking met vorig jaar.
Ik ben het voorbije jaar op verschillende tijdstippen in contact geweest met FOD Financiën, teneinde zowel de applicatie Biztax als de applicatie Intervat voor de curatoren te vereenvoudigen.
Op 30.05.2017 deelde de Adviseur-Generaal FOD Financiën mij mede:
Wij hebben voor beide applicaties laten nagaan of er een aanvinkvak kan voorzien worden voor indiening van een nihil aangifte. Dit betekent in feite dat bij de aanvinken van de optie “nihilaangifte” de verplichte gegevens automatisch worden ingevuld. Voor Intervat wil dit bv. zeggen: 0.00 in rooster 71.
Nochtans moet ik er op wijzen dat dit geen “echte” oplossing is: de curator moet nog steeds inloggen, aangifte aanmaken, invullen en de bijlagen toevoegen, om tenslotte te valideren en te ondertekenen.
In feite moet de verwerking van nihilaangiften volledig hierzien worden, dus niet enkel een knop voorzien maar ook het doorlopen van de verschillende stappen herwerken. Dit is een ingrijpende wijziging, daarom werd deze voor de applicatie Biztax opgenomen in een initiatievenfiche voor het jaar 2018.”
Met andere woorden: er wijzigt op dit ogenblik niets….
U mag er echter op rekenen dat ik de Administatie blijf “achtervolgen” zodat één en ander voor de curatoren wordt vereenvoudigd.
Te uwer informatie bezorg ik u inliggend nog eens de handleiding, opgesteld door FOD Financiën in overleg met OVB. Ik geef nog mee dat bij het opstarten van de aangifte in Biztax, u als curator dient te opteren voor het feit dat u “in eigen naam” de aangifte indient.
Met beste groeten,
Annemie Moens


Handleiding Biztax 2017
DRAAIBOEK BIZTAX FISCALE ADMINISTRATIE 2015 .

NOTA BIZTAX 2014.

BIZTAX STUKKEN .