U bent hier: Startpagina » DOCUMENTEN » CURATOREN

CURATOREN


Nieuws:


Excel Sheet Voor berekening ereloon en kosten conform KB 26/04/2018 na indexatie zoals van toepassing vanaf 01/07/2021. [26 KB]


Bericht van de Cel Collectieve Procedures van FOD Financiën | Inning & Invordering | Regionaal Invorderingscentrum Antwerpen 1, met betrekking tot nieuwe bestemmingsgegevens vanaf 31/03/2021:
KLIK HIER.

Bericht dd. 05/12/2020: Berichten Fod Financiën: Wijzigingen in bevoegdheden Cellen Collectieve Procedures:
KLIK HIER.

Nota dd. 06/05/2020 betreffende samenwerking cel collectieve procedures (Fod. Financiën) [63 KB]


Brief Pro Mandato aan curatoren dd. 28/04/2020 met betrekking tot verzoekschriften ereloon en kosten-sluitingen bj vereffening [522 KB]
Opgelet: de cijfermatige controles welke voorheen op de afrekeningsverslagen voor sluiting bij vereffening door de griffie werden uitgevoerd, zullen niet meer plaatsvinden. Vergeet uw financiële controle ( overeenstemming ontvangsten/ uitgaven/ banksaldo’s) niet !


Bericht dd. 18/05/2020 van de Afdelingsvoorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, aangaande het gebruik van de dynamische lijst van activa:

"In dit rondschrijven wil ik nogmaals het belang en de verplichting benadrukken van het gebruik van de dynamische lijst van activa (zie ook mail dd. 27.12.2019 van de voorzitter) voor faillissementen open vanaf 1 november 2017. In eerste instantie wordt deze lijst alleen overgemaakt aan de rechter-commissaris, en dit 2 maanden na faillissementsdatum. Omdat de praktijk heeft uitgewezen dat het toezenden per mail niet zo handig is, wordt gevraagd om deze dynamische lijst van activa (DLA) als bijlage te voegen bij de memorie (waar de bestanden alleen zichtbaar zijn voor de curator, de RC en OM)
Vanaf het eerste jaarverslag maakt deze lijst deel uit van de bijlagen.
Het (niet-)gebruik van de dynamische lijst, of een gebruik op een wijze die niet overeenstemt met de andere elementen van het dossier, kan leiden tot de toepassing van een correctie-coëfficiënt."

Meegedeeld en van toepassing sedert 18/05/2020:

Model verzoekschrift 1193ter Ger.W [16 KB] ;

Brief Pro Mandato aan curatoren dd. 28/04/2020 met betrekking tot verzoekschriften ereloon en kosten-sluitingen bij vereffening [522 KB]


Nieuwe werkwijze aangaande de kostenstaten van de curatoren/vereffenaars betreffende de erelonen ten laste van de Belgische Staat:

*
Nieuwe Richtlijnen Kostenstaat [494 KB]
*
Nieuw model kostenstaat curator [17 KB]
*
Voorbeeld nieuw model kostenstaat curator ingevuld [17 KB]
*
Kostenstaat vereffenaar [16 KB]Bericht Pro Mandato dd. 13 juni 2019:
Bijzonder aandacht voor de problematiek van het gebruik van derdengeldenrekeningen in de afwikkeling van de faillissementen [92 KB] .

Geconsolideerde teksten: Boek XX: Insolventie van Ondernemingen (Wet 11/8/2017) [1 975 KB] .
De Raad van Betsuur van Pro Mandato geeft de aanbeveling om voor de volledig gecoördineerde en actuele tekst Jura te raadplegen.

Nieuwe wetgeving vanaf 01/05/2018:

Geconsolideerde wet Boek XX "Insolventie van Ondernemingen" [1 942 KB] .
Wet houdende invoeging van Boek XX "Insolventie van Ondernemingen".
Concordantietabel faillissementswet - WER [81 KB] .

KB ereloon en kosten insolventiefunctionarissen [305 KB] .

Reglement Advocaat en Insolventie [49 KB] .

KB Vrije Beroepsbeoefenaar [289 KB] .

Wet van 01/12/2016 betreffende het Centraal Register Solvabiliteit (BS: 11/01/2017); Inwerkingtreding: 01/04/2017.
Werking Regsol (KB 23/03/2017)
Retributies Regsol (KB 27/03/2017)

Nuttig voor curatoren bij toepassing nieuwe wetgeving sedert 01/05/2018:

Laatste Versie Dynamische lijst Activa gedetailleerd. Klik Hier [113 KB] .
Link naar programma voor omzetting van XBRL documenten naar Excel

Handleiding bij Sjabloon Dynamische lijst Activa [774 KB] .
Voorbeeld van ingevulde dynamische lijst Activa [114 KB] .

Dynamische lijst Activa eenvoudig - Versie Rechtbank.
Klik Hier [13 KB]

Vergelijkende vergoedingstabel Nieuwe erelonen curatoren. Excel Sjabloon versie 08/05/2018 [31 KB] .
Vergoedingstabel Nieuwe erelonen sedert KB 26/04/2018 [19 KB] .

Nieuw formulier Gerechtelijke bijstand vanaf maart 2018;

Nieuwewe aandachtspunten en modellen: (2017)

Brief Voorzitter 02/11/2017;
Definitieve aandachtspunten 2017;
Dynamische lijst Activa 2017 [13 KB] ;
Financieel en evaluatieverslag 2017 [45 KB] ;
Model afrekeningsverslag 2017 [28 KB] ;
Model verzoekschrift ereloon en kosten 2017 [56 KB] ;


Protocol curatoren - Ovam.

Memorie Parket [38 KB]