U bent hier: Startpagina » DOCUMENTEN » CURATOREN

CURATOREN

Nieuws:

Met ingang van 1 april 2024 zijn de ereloon van de curatoren opnieuw verhoogd en aangepast aan de index.
Klik Hier voor een aangepaste Excel model [24 KB] ;
Zie
Publicatie in Belgisch Staatsblad [275 KB] .

Bericht dd. 22/11/2023:
De memories en aanvullende memories worden door de parketdiensten wekelijks bekeken. Voor andere zaken, kunnen de curatoren het team ecofin bereiken via het e-mailadres fel.parketantwerpen@just.fgov.be (en dus niet via de berichtfunctie in REGSOL. Die berichten komen niet toe!). Ook de verzoeken tot schrapping van de nummerplaten mogen via het parket. Deze verzoeken zullen met de nodige dringendheid behandeld worden.

Aanpassing erelonen en kosten curatoren conform KB 26/04/2018 na nieuwe indexatie en van toepassing vanaf 01/11/2022.
Zie Publicatie Staatsblad hier [1 134 KB] .
Excel Sheet voor berekening ereloon en kosten conform KB 26/04/2018 na indexatie zoals van toepassing vanaf 01/11/2022: KLIK HIER [25 KB] .

FOD Justitie, Dienst Taxatie Antwerpen, deelt mee dat kosten ten laste van de staat ingediend kunnen worden via Just Invoice,
https://justonweb.be/experts
Op termijn wordt dit verplicht de enige manier om nog kosten over te maken.

- De kostenstaat moet digitaal ondertekend worden.
- het aanstellingsvonnis en het vonnis van sluiting met begroting van de kosten moet bijgevoegd worden.
- Indien er geen BTW wordt aangerekend dient ofwel een VIES-document te worden gevoegd of dient er op de kostenstaat de volgende melding te staan: “Belasting te voldoen door de medecontractant – omz. 47/2013 van 20/11/2013”
- De kostenstaat moet in een afzonderlijk document overgemaakt worden. De bijlagen moeten elk afzonderlijk gevoegd worden.

Let op: de kostenstaten die al zijn verzonden per mail mogen niet opnieuw worden ingezonden via Just Invoice.


Aanpassing erelonen en kosten curatoren conform KB 26/04/2018 na nieuwe indexatie en van toepassing vanaf 01/07/2022.
Zie Publicatie Staatsblad hier [1 519 KB] .

Excel Sheet voor berekening ereloon en kosten conform KB 26/04/2018 na indexatie zoals van toepassing vanaf 01/07/2022 [27 KB] .


De snelgids ontwikkeld door het FSO aangaande de digitale handtekening op F1-documenten [385 KB]

Brief dd. 31/05/2022 van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen aan de curatoren [193 KB] .
Bijlage bij brief: Lastenboek Veilinghuizen [217 KB] .

Regsol:
Bericht met betrekking tot:
"vrijstelling van betaling van retributie Regsol door omstandigheden onafhankelijk van de wil van de curator [99 KB] "

Opvragen dossiers Kamer Ondernemingen in moeilijkheden (KOIM) Antwerpen:

Via het algemeen e-mailadres van de KOIM Antwerpen
orb.antwerpen.koim@just.fgov.be kunnen de curatoren steeds een fiche van KNICLI of TCKH opvragen.
Grotere delen van dossiers kopiëren en inscannen is moeilijk te verwerken door de griffie.
Indien de curatoren meer nodig hebben dan enkel de fiche of de beperkte info omtrent de gekende schulden, dan kunnen zij op voormelde e-mailadres vragen of er een dossier bij de KOIM bestaat over de onderneming waar zij ingevolge faillissement als curator zijn aangesteld. Indien er een dossier voorhanden is, kan dit -zo zij wensen- worden klaargemaakt voor ophaling aan het algemeen onthaal in de F-vleugel. Mits ondertekening van een brief, mag het dossier dan worden meegenomen.

Belangrijk bericht vanwege Fod Justitie:
Verzoek van FOD Justitie
Dienst Taxatie Antwerpen:
Indien de curator een kostenstaat indient bij het taxatiebureau en er wordt geen BTW gerekend dient dit verplicht vermeld op de kostenstaat :
“Belasting te voldoen door de medecontractant – Circulaire AAFisc nr. 47/2013” (omzendbrief 47/2013 van 20/11/2013).

Bericht van de Cel Collectieve Procedures van FOD Financiën | Inning & Invordering | Regionaal Invorderingscentrum Antwerpen 1, met betrekking tot nieuwe bestemmingsgegevens vanaf 31/03/2021:
KLIK HIER.

Bericht dd. 05/12/2020: Berichten Fod Financiën: Wijzigingen in bevoegdheden Cellen Collectieve Procedures:
KLIK HIER.

Nota dd. 06/05/2020 betreffende samenwerking cel collectieve procedures (Fod. Financiën) [63 KB]

Brief Pro Mandato aan curatoren dd. 28/04/2020 met betrekking tot verzoekschriften ereloon en kosten-sluitingen bj vereffening [522 KB]
Opgelet: de cijfermatige controles welke voorheen op de afrekeningsverslagen voor sluiting bij vereffening door de griffie werden uitgevoerd, zullen niet meer plaatsvinden. Vergeet uw financiële controle ( overeenstemming ontvangsten/ uitgaven/ banksaldo’s) niet !

Bericht dd. 18/05/2020 van de Afdelingsvoorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, aangaande het gebruik van de dynamische lijst van activa:

"In dit rondschrijven wil ik nogmaals het belang en de verplichting benadrukken van het gebruik van de dynamische lijst van activa (zie ook mail dd. 27.12.2019 van de voorzitter) voor faillissementen open vanaf 1 november 2017. In eerste instantie wordt deze lijst alleen overgemaakt aan de rechter-commissaris, en dit 2 maanden na faillissementsdatum. Omdat de praktijk heeft uitgewezen dat het toezenden per mail niet zo handig is, wordt gevraagd om deze dynamische lijst van activa (DLA) als bijlage te voegen bij de memorie (waar de bestanden alleen zichtbaar zijn voor de curator, de RC en OM)
Vanaf het eerste jaarverslag maakt deze lijst deel uit van de bijlagen.
Het (niet-)gebruik van de dynamische lijst, of een gebruik op een wijze die niet overeenstemt met de andere elementen van het dossier, kan leiden tot de toepassing van een correctie-coëfficiënt."

Meegedeeld en van toepassing sedert 18/05/2020:

Model verzoekschrift 1193ter Ger.W [16 KB] ;

Brief Pro Mandato aan curatoren dd. 28/04/2020 met betrekking tot verzoekschriften ereloon en kosten-sluitingen bij vereffening [522 KB]


Bericht Pro Mandato dd. 13 juni 2019:
Bijzonder aandacht voor de problematiek van het gebruik van derdengeldenrekeningen in de afwikkeling van de faillissementen [92 KB] .

Geconsolideerde teksten: Boek XX: Insolventie van Ondernemingen (Wet 11/8/2017) [1 975 KB] .
De Raad van Betsuur van Pro Mandato geeft de aanbeveling om voor de volledig gecoördineerde en actuele tekst Jura te raadplegen.

Nieuwe wetgeving vanaf 01/05/2018:

Geconsolideerde wet Boek XX "Insolventie van Ondernemingen" [1 942 KB] .
Wet houdende invoeging van Boek XX "Insolventie van Ondernemingen".
Concordantietabel faillissementswet - WER [81 KB] .

KB ereloon en kosten insolventiefunctionarissen [305 KB] .

Reglement Advocaat en Insolventie [49 KB] .

KB Vrije Beroepsbeoefenaar [289 KB] .

Wet van 01/12/2016 betreffende het Centraal Register Solvabiliteit (BS: 11/01/2017); Inwerkingtreding: 01/04/2017.
Werking Regsol (KB 23/03/2017)
Retributies Regsol (KB 27/03/2017)

Nuttig voor curatoren bij toepassing nieuwe wetgeving sedert 01/05/2018:

Laatste Versie Dynamische lijst Activa gedetailleerd. Klik Hier [113 KB] .
Link naar programma voor omzetting van XBRL documenten naar Excel

Handleiding bij Sjabloon Dynamische lijst Activa [774 KB] .
Voorbeeld van ingevulde dynamische lijst Activa [114 KB] .

Dynamische lijst Activa eenvoudig - Versie Rechtbank.
Klik Hier [13 KB]

Vergelijkende vergoedingstabel Nieuwe erelonen curatoren. Excel Sjabloon versie 08/05/2018 [31 KB] .
Vergoedingstabel Nieuwe erelonen sedert KB 26/04/2018 [19 KB] .

Nieuw formulier Gerechtelijke bijstand vanaf maart 2018;

Nieuwewe aandachtspunten en modellen: (2017)

Brief Voorzitter 02/11/2017;
Definitieve aandachtspunten 2017;
Dynamische lijst Activa 2017 [13 KB] ;
Financieel en evaluatieverslag 2017 [45 KB] ;
Model afrekeningsverslag 2017 [28 KB] ;
Model verzoekschrift ereloon en kosten 2017 [56 KB] ;


Protocol curatoren - Ovam.

Memorie Parket [38 KB]