U bent hier: Startpagina » NIEUWS » Archief

Archief

Corona maatregelen:

Bericht dd. 18/05/2020 van de Afdelingsvoorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, betreffende de Opheffing van de noodrichtlijnen:

"Verwijzend naar de nieuw aangepaste gecoördineerde beschikking dd. 12.05.2020 en de communicatie van de heer T. Van Houtte, voorzitter, kan ik u melden dat de noodrichtlijnen, zoals uitgewerkt en aangepast, opgeheven worden, uiteraard mits het respecteren van de nog geldende regelgeving, zoals:
- KB nr 2 i.v.m. schriftelijke procedure vastgestelde zaken 747 (t/m 17/6)
- KB nr 15 (verlengd t/m 17/6)

Omtrent de afrekeningsvergaderingen wil ik u nog op het volgende wijzen:
- Voor de reeds verstuurde uitnodigingen zullen de afrekeningsvergadering schriftelijk blijven doorgaan en bij schriftelijke opmerkingen zal de vergadering in voortzetting worden gesteld. De gefailleerde en de betrokken schuldeiser worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de uitgestelde datum.

Voormelde afschaffing van de noodrichtlijnen staat de bepalingen van de coronabeschikking niet in de weg, waar in art. 2.4 voor de insolventieprocedures is voorzien dat volgende procedures schriftelijk kunnen behandeld worden:
- Taxaties ereloon en kosten
- Sluiting van faillissementen waar de aanwezigheid van gefailleerde niet vereist is
- Akkoordverklaringen betwiste schuldvorderingen"


Corona maatregelen:

KB van 13/05/2020 [111 KB] tot verlenging van de maatregelen genomen bij KB nr. 15 van 24/04/2020 [430 KB] betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis:

Toelichting:
Het Koninklijk Besluit in het kader van de volmachten over de tijdelijke bevriezing van de faillissementsprocedure die het resultaat zijn van de coronacrisis, wordt verlengd tot 17 juni. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens, samen met zijn collega’s van KMO en Zelfstandigen Denis Ducarme en van Economie Nathalie Muylle, auteur van het kb.
Het moratorium ziet erop toe dat de faillissementsprocedure niet gestart wordt voor de ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de crisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden. Dat houdt concreet in dat de ondernemingen beschermd worden tegen inbeslagnemingen, ze niet failliet kunnen verklaard worden op vraag van hun schuldeisers (maar wel op vraag van het openbaar ministerie, of met de instemming van de debiteur zelf), de lopende contracten niet kunnen opgezegd worden voor wanbetaling; de debiteur tijdelijk niet verplicht wordt om een aangifte van faillissement te doen; en de ondernemingsrechter beslist of een debiteur kan genieten van deze opschorting als deze laatste haar inroept als verdediging.
Ondernemingen die zich al in een faillissementssituatie bevonden, vallen niet onder het verlengde moratorium en frauduleuze faillissementen zullen nog steeds vervolgd worden door de parketten, stelt Geens nog.

KB 24/04/2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingenvan uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de Covid-19 crisis [430 KB] ;

Aanpassing noodrichtlijnen Faillissementszitting tijdens Covid [199 KB] ;

Beschikking Coördinatie dd. 17/04/2020 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen [594 KB] ;
Beschikking Coördinatie dd. 26/03/2020 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen [162 KB] :
Brief dd. 24/03/2020 aan curatoren van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen inzake Uitbetaling Ereloon en Kosten [349 KB] ;
Noodrichtlijnen Faillissementszittingen tijdens Corona periode [167 KB] .