CURATOREN


Nieuws:


Bericht dd. 05/12/2020: Berichten Fod Financiën: Wijzigingen in bevoegdheden Cellen Collectieve Procedures:
KLIK HIER.


Nota dd. 06/05/2020 betreffende samenwerking cel collectieve procedures (Fod. Financiën);

Bericht dd. 22/05/2020 van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen m.b.t de uitbetaling van ereloon en kosten;

Brief Pro Mandato aan curatoren dd. 28/04/2020 met betrekking tot verzoekschriften ereloon en kosten-sluitingen bj vereffening
Opgelet: de cijfermatige controles welke voorheen op de afrekeningsverslagen voor sluiting bij vereffening door de griffie werden uitgevoerd, zullen niet meer plaatsvinden. Vergeet uw financiële controle ( overeenstemming ontvangsten/ uitgaven/ banksaldo’s) niet !


Bericht dd. 18/05/2020 van de Afdelingsvoorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, aangaande het gebruik van de dynamische lijst van activa:

"In dit rondschrijven wil ik nogmaals het belang en de verplichting benadrukken van het gebruik van de dynamische lijst van activa (zie ook mail dd. 27.12.2019 van de voorzitter) voor faillissementen open vanaf 1 november 2017. In eerste instantie wordt deze lijst alleen overgemaakt aan de rechter-commissaris, en dit 2 maanden na faillissementsdatum. Omdat de praktijk heeft uitgewezen dat het toezenden per mail niet zo handig is, wordt gevraagd om deze dynamische lijst van activa (DLA) als bijlage te voegen bij de memorie (waar de bestanden alleen zichtbaar zijn voor de curator, de RC en OM)
Vanaf het eerste jaarverslag maakt deze lijst deel uit van de bijlagen.
Het (niet-)gebruik van de dynamische lijst, of een gebruik op een wijze die niet overeenstemt met de andere elementen van het dossier, kan leiden tot de toepassing van een correctie-coëfficiënt."


Corona maatregelen:

Bericht dd. 18/05/2020 van de Afdelingsvoorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, betreffende de Opheffing van de noodrichtlijnen:

"Verwijzend naar de nieuw aangepaste gecoördineerde beschikking dd. 12.05.2020 en de communicatie van de heer T. Van Houtte, voorzitter, kan ik u melden dat de noodrichtlijnen, zoals uitgewerkt en aangepast, opgeheven worden, uiteraard mits het respecteren van de nog geldende regelgeving, zoals:
- KB nr 2 i.v.m. schriftelijke procedure vastgestelde zaken 747 (t/m 17/6)
- KB nr 15 (verlengd t/m 17/6)

Omtrent de afrekeningsvergaderingen wil ik u nog op het volgende wijzen:
- Voor de reeds verstuurde uitnodigingen zullen de afrekeningsvergadering schriftelijk blijven doorgaan en bij schriftelijke opmerkingen zal de vergadering in voortzetting worden gesteld. De gefailleerde en de betrokken schuldeiser worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de uitgestelde datum.

Voormelde afschaffing van de noodrichtlijnen staat de bepalingen van de coronabeschikking niet in de weg, waar in art. 2.4 voor de insolventieprocedures is voorzien dat volgende procedures schriftelijk kunnen behandeld worden:
- Taxaties ereloon en kosten
- Sluiting van faillissementen waar de aanwezigheid van gefailleerde niet vereist is
- Akkoordverklaringen betwiste schuldvorderingen"


Nieuwe werkwijze aangaande de kostenstaten van de curatoren/vereffenaars betreffende de erelonen ten laste van de Belgische Staat:

*
Nieuwe Richtlijnen Kostenstaat
*
Nieuw model kostenstaat curator
*
Voorbeeld nieuw model kostenstaat curator ingevuld
*
Kostenstaat vereffenaarBericht Pro Mandato dd. 13 juni 2019:
Bijzonder aandacht voor de problematiek van het gebruik van derdengeldenrekeningen in de afwikkeling van de faillissementen.

Geconsolideerde teksten: Boek XX: Insolventie van Ondernemingen (Wet 11/8/2017).
De Raad van Betsuur van Pro Mandato geeft de aanbeveling om voor de volledig gecoördineerde en actuele tekst Jura te raadplegen.

Nieuwe wetgeving vanaf 01/05/2018:


Geconsolideerde wet Boek XX "Insolventie van Ondernemingen".
Wet houdende invoeging van Boek XX "Insolventie van Ondernemingen".
Concordantietabel faillissementswet - WER.

KB ereloon en kosten insolventiefunctionarissen.

Reglement Advocaat en Insolventie.

KB Vrije Beroepsbeoefenaar.

Wet van 01/12/2016 betreffende het Centraal Register Solvabiliteit (BS: 11/01/2017); Inwerkingtreding: 01/04/2017.
Werking Regsol (KB 23/03/2017)
Retributies Regsol (KB 27/03/2017)

Nuttig voor curatoren bij toepassing nieuwe wetgeving sedert 01/05/2018:

Laatste Versie Dynamische lijst Activa gedetailleerd. Klik Hier.
Link naar programma voor omzetting van XBRL documenten naar Excel

Handleiding bij Sjabloon Dynamische lijst Activa.
Voorbeeld van ingevulde dynamische lijst Activa.

Dynamische lijst Activa eenvoudig - Versie Rechtbank.
Klik Hier

Vergelijkende vergoedingstabel Nieuwe erelonen curatoren. Excel Sjabloon versie 08/05/2018.
Vergoedingstabel Nieuwe erelonen sedert KB 26/04/2018.

Nieuw formulier Gerechtelijke bijstand vanaf maart 2018;

Nieuwewe aandachtspunten en modellen: (2017)

Brief Voorzitter 02/11/2017;
Definitieve aandachtspunten 2017;
Dynamische lijst Activa 2017;
Financieel en evaluatieverslag 2017;
Model afrekeningsverslag 2017;
Model verzoekschrift ereloon en kosten 2017;


Protocol curatoren - Ovam.

Memorie Parket
(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Druk deze pagina af.