PRO MANDATO


Op deze centrale pagina vindt u de nieuwste berichten en links naar de nieuwste documenten.

TER INFO: De raad van Bestuur van de VZW Pro Mandato komt de eerste donderdag van elke maand bijeen, behalve in juli en augustus. De leden die dit wensen kunnen steeds punten ter discussie aanbrengen. Dit kan ook via de
contactpagina op deze site.
--------------------------------------------------------------------


Nieuw:

Nota dd. 06/05/2020 betreffende samenwerking cel collectieve procedures (Fod. Financiën) [63 KB] ;

Bericht dd. 22/05/2020 van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen m.b.t de uitbetaling van ereloon en kosten [44 KB] ;

Bericht dd. 18/05/2020 van de Afdelingsvoorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, betreffende de Opheffing van de noodrichtlijnen - dynamische lijst activa - model verzoek art. 1193ter Ger.W. [16 KB] ;

Meegedeeld en van toepassing sedert 18/05/2020
:

Model verzoekschrift 1193ter Ger.W [16 KB] ;

Brief Pro Mandato aan curatoren dd. 28/04/2020 met betrekking tot verzoekschriften ereloon en kosten-sluitingen bij vereffening [522 KB]


Corona maatregelen:

KB van 13/05/2020 [111 KB] tot verlenging van de maatregelen genomen bij KB nr. 15 van 24/04/2020 [430 KB] betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis:

Toelichting:
Het Koninklijk Besluit in het kader van de volmachten over de tijdelijke bevriezing van de faillissementsprocedure die het resultaat zijn van de coronacrisis, wordt verlengd tot 17 juni. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens, samen met zijn collega’s van KMO en Zelfstandigen Denis Ducarme en van Economie Nathalie Muylle, auteur van het kb.
Het moratorium ziet erop toe dat de faillissementsprocedure niet gestart wordt voor de ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de crisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden. Dat houdt concreet in dat de ondernemingen beschermd worden tegen inbeslagnemingen, ze niet failliet kunnen verklaard worden op vraag van hun schuldeisers (maar wel op vraag van het openbaar ministerie, of met de instemming van de debiteur zelf), de lopende contracten niet kunnen opgezegd worden voor wanbetaling; de debiteur tijdelijk niet verplicht wordt om een aangifte van faillissement te doen; en de ondernemingsrechter beslist of een debiteur kan genieten van deze opschorting als deze laatste haar inroept als verdediging.
Ondernemingen die zich al in een faillissementssituatie bevonden, vallen niet onder het verlengde moratorium en frauduleuze faillissementen zullen nog steeds vervolgd worden door de parketten, stelt Geens nog.

KB 24/04/2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingenvan uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de Covid-19 crisis [430 KB] ;

Aanpassing noodrichtlijnen Faillissementszitting tijdens Covid [199 KB] ;

Beschikking Coördinatie dd. 17/04/2020 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen [594 KB] ;
Beschikking Coördinatie dd. 26/03/2020 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen [162 KB] :
Brief dd. 24/03/2020 aan curatoren van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen inzake Uitbetaling Ereloon en Kosten [349 KB] ;
Noodrichtlijnen Faillissementszittingen tijdens Corona periode [167 KB] .

Nieuwe werkwijze aangaande de kostenstaten van de curatoren/vereffenaars betreffende de erelonen ten laste van de Belgische Staat:

*
Nieuwe Richtlijnen Kostenstaat [494 KB]
*
Nieuw model kostenstaat curator [17 KB]
*
Voorbeeld nieuw model kostenstaat curator ingevuld [17 KB]
*
Kostenstaat vereffenaar [16 KB]


--------------------------------------------------------------------

Prof.Dr. Herman Braeckmans, advocaat,
Presenatatie over Reflecties inzake toepassingsproblemen bij het nieuwe WVV [136 KB]

Nieuwe goedgekeurde modellen van toepassing van 01/02/2020:
KLIK HIER

Nieuwe BTW regeling voor curatoren van toepassing van 01/01/2020

Documentatie bij presentatie Deminor van 17/12/2019 over alternatieve aanpak van invorderngsdossiers. [350 KB]

Geconsolideerde teksten:
Boek XX: Insolventie van Ondernemingen (Wet 11/8/2017) [1 975 KB] .
De Raad van Betsuur van Pro Mandato geeft de aanbeveling om voor de volledig gecoördineerde en actuele tekst Jura te raadplegen.

Presentatie Fiscus bij lunchbijeenkomst dd. 01/10/2019: "
Wederzijdse verwachtingen in samenwerking tussen fiscus en curatoren bij behandeling van faillissementen [533 KB] "

Bericht Pro Mandato dd. 13 juni 2019:
Bijzonder aandacht voor de problematiek van het gebruik van derdengeldenrekeningen in de afwikkeling van de faillissementen [92 KB] .


--------------------------------------------------------------------

Toelichting:

Voor curatoren nuttige wetgeving, documenten, modellen... vindt u onder >Documenten>
Curatoren.

Nieuws, Richtlijnen... van de Rechtbank vindt u onder >Documenten>Rechtbank.

Documentatie van Presentaties op de lunches en andere... vindt u onder >Documenten>Seminaries.

Nieuwe regeling inzake verzekering curatoren vindt U onder >Documenten>Verzekering.

Voor een volledig gedetailleerd overzicht van deze website ga naar >Overzicht website.

Laatst bijgewerkt op donderdag 9 juli 2020